Crystal structure of tris[4-(naphthalen-1-yl)phenyl]amine

Masafumi Yano*, Yukiyasu Kashiwagi, Yoshinori Inada, Yuki Hayashi, Koichi Mitsudo, Koji Kubono
Acta Crystallogr., Sect. E 2020, E76, 1649–1652.
DOI: 10.1107/S2056989020012529

>mitsudo.net

mitsudo.net